Lợi nhuận của Đầu tư BĐS Sơn Kim hồi phục trong năm 2022, vốn chủ sở hữu gấp 2,6 lần năm trước

Đầu tư BĐS Sơn Kim (công ty con của Sơn Kim Land) báo lãi hơn 6 tỷ đồng trong năm 2022, trong khi năm 2021 lỗ 6 tỷ đồng. Bên...

1 2 3 4 5 6 7 8 9>